Hyrynsalmen hoivayksikkö - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Hyrynsalmen hoivayksikkö sijaitsee terveysaseman yhteydessä osoitteessa Kiviöntie 11, 89400 Hyrynsalmi.

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Hyrynsalmen hoivayksikkö on te­hos­te­tun ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen laitoshoidon yk­sik­kö ikäih­mi­sil­le. Laitoshoidon paikkoja on 15 ja lyhytaikaispaikkoja 5.

Ly­hy­tai­kais­paik­at ovat tar­koi­tet­tu omais­hoi­ta­jien va­pai­den mah­dol­lis­ta­mi­seen se­kä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoi­va­paik­kaa odot­ta­vil­le. Li­säk­si ly­hy­tai­kai­syk­si­köt tar­joa­vat jous­ta­vaa apua äkil­li­sis­sä krii­si­ti­lan­teis­sa esim. omais­hoi­ta­jan sai­ras­tues­sa. Ly­hy­tai­kais­hoi­to voi ol­la myös päi­vä-, yö- tai vii­kon­lop­pu­hoi­toa.

Hoivayksikössä tue­taan ikäih­mis­ten hy­vää elä­män­laa­tua. Hoi­don ja huo­len­pi­don pe­rus­ta­na ovat it­se­mää­rää­mi­soi­keus, tur­val­li­suus, yk­si­löl­li­syys, voi­ma­va­ra­läh­töi­syys ja ta­sa-ar­vo. Aut­ta­mis­me­ne­tel­mät vaih­te­le­vat sa­nal­li­ses­ta oh­jauk­ses­ta kah­den hoi­ta­jan an­ta­maan apuun, riip­puen asiak­kaan toi­min­ta­ky­vystä ja yk­si­löl­li­ses­tä hoi­don tar­pees­ta. Hoivayksikössä toteutetaan kun­tout­ta­vaa työo­tet­ta ja asiak­kai­den oma­toi­mi­suut­ta tue­taan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan.

Asiak­kai­den ak­tii­vi­seen ar­keen kuu­luu esim. musiikki- ja laulutuokiot, ul­koi­lut, eri­lai­set ta­pah­tu­mat.

Henkilökunta

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, perushoitajia, lähihoitajia, hoitoapulaisia ja fysioterapeutti.

Opiskelijat

Meillä on harjoittelupaikkoja sairaanhoitajille, lähihoitajille ja fysioterapeuteille.

Meillä voit oppia…

… ikään­ty­neen ih­mi­sen hoi­don- ja huo­len­pi­don to­teut­ta­mis­ta yk­si­löl­li­sen hoi­to- ja pal­ve­lu­suun­ni­tel­man mu­kaan. Pää­set osal­lis­tu­maan lää­ke­hoi­don to­teut­ta­mi­seen, kir­jaa­mi­seen, asiak­kai­den toi­min­ta­ky­vyn RAI- ar­vioin­tien te­ke­mi­seen, hoi­to- ja pal­ve­lu­suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­seen se­kä ak­tii­vi­sen ar­jen to­teut­ta­mi­seen. Saat myös ajantasaista tietoa eri sairauksien hoidosta esim. diabetes, sydän- ja verisuonisairauksista yms. Lisäksi tulet oppimaan muistisairaan ja käytöshäiriöisen asukkaan kohtaamisen ja hoitamisen.

Fysioterapeutti yhdessä henkilökunnan kanssa opettavat sinua käyttämään apuvälineitä päivittäisessä työskentelyssä. Tulet oppimaan kuntouttavan ja ergonomisen työskentelyn kinestetiikka huomioiden. 

Tervetuloa meille oppimaan!

Yksikön esimies ja yhteystiedot

Kari Keränen, palveluesimies puh. 044 710 4464, kari.keranen@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Mirka Kemppainen, apulaispalveluesimies puh. 044 797 4963, mirka.kemppainen@kainuu.fi
Riitta Lehtoniemi, lähihoitaja, Riitta.lehtoniemi@kainuu.fi
Heini Pyykkönen, lähihoitaja, Heini.Pyykkonen@kainuu.fi