Hygieniaosaaminen

Elintarvikkeiden parissa työskenteleviltä vaaditaan hygieniaosaamista seitsemältä eri osa-alueelta: mikrobiologia, ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö. Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (852/2004/EU) ja elintarvikelaissa (23/2006). Elintarvikealan toimijan velvollisuus on kustannuksellaan varmistaa, että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla.

Hygieniaosaamisen osoittaminen
Elintarvikehygieeninen osaaminen osoitetaan sopivan koulutuksen, tutkinnon tai hyväksytysti suoritetun erillisen hygieniaosaamistestin kautta saatavalla, Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella. Hygieniaosaamistodistus koostuu A4-kokoisesta paperisesta todistuksesta ja sen mukana tulevasta luottokortin kokoisesta muovisesta hygieniaosaamiskortista eli hygieniapassista. Osaamistodistus myönnetään hakijan nimellä ja se on henkilökohtainen, ei työnantajan omaisuutta.

Hygieniapassin hankkiminen
Hygieniaosaamistestejä järjestävät ja osaamistodistuksia myöntävät Eviran hyväksymät, itsenäisesti toimivat osaamistestaajat. Osa osaamistestaajista järjestää ennen testiä hygieniaosaamiskoulutusta. Osaamistestaajat perivät todistusta hakevilta testien järjestämisestä ja todistusten myöntämisestä aiheutuneet kulut. Lisätietoa hygieniaosaamisesta ja Kainuussa järjestettävistä osaamistesteistä löytyy alla olevista linkeistä.

Lisätietoa hygieniaosaamisesta