Ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuesta annetun lain mukaan kunta voi myöntää päättämiensä perusteiden mukaan ehkäisevää toimeentulotukea. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista, sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. (Toimeentulotuki 1 § 2 mom. ja 13 §.)

Tuen myöntämisellä pyritään saamaan muutos asiakkaan tai perheen tilanteeseen. Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen tulee perustua yleensä esim. kuntouttamis- tai palvelusuunnitelmaan. Ehkäisevä toimeentulotuen myöntäminen edellyttää aina yksilökohtaista harkintaa.

Ehkäisevä toimeentulotuki on tarkoitettu tuensaajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja muihin tuensaajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.  

Peruslähtökohtana on, että ennen ehkäisevän toimeentulotuen myöntämistä asiakkaan oikeus perustoimeentulotukeen on selvitetty. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Poikkeuksena ovat akuutit kriisit.