Altistuminen, karanteeni, eristys, varotoimet, suojautuminen

Ko­ro­naan al­tis­tu­mi­nen:

Al­tis­tu­mi­sek­si kat­so­taan ko­ro­na­vi­rus­ta sai­ras­ta­van hen­ki­lön kans­sa sa­mas­sa huo­ne­ti­las­sa olei­lu vä­hin­tään 15 mi­nuu­tin ajan, ul­ko­na tai väl­jis­sä ti­lois­sa ku­ten au­lat, käy­tä­vät, kaup­pa­liik­keet jne. al­le kah­den met­rin etäi­syy­del­lä olo vä­hin­tään 15 mi­nuu­tin ajan. Li­säk­si al­tis­tu­mi­sek­si kat­so­taan ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio­ta sai­ras­ta­van hen­ki­lön hen­gi­tys­tie-erit­teil­le suo­jaa­ma­ton, suo­ra al­tis­tu­mi­nen (hen­gi­tys­tie-eri­ttei­den saa­mi­nen kas­voil­le esim.).

Ka­ran­tee­ni:

Tar­tun­ta­tau­ti­vi­ra­no­mai­nen voi mää­rätä yleis­vaa­ral­li­sel­le tar­tun­ta­tau­dil­le al­tis­tu­neen oi­reet­to­man hen­ki­lön ka­ran­tee­niin. Karanteeni tarkoittaa käytännössä velvollisuutta olla altistamatta muita pysymällä kotona. Ka­ran­tee­nin ai­ka­na syn­tyy oi­keus tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­seen päi­vä­ra­haan, el­lei etä­työ­mah­do­li­suut­ta ja si­ten pal­kan mak­sun jat­ko­pe­rus­tet­ta ole.

Eris­tys:

Tar­tun­ta­tau­ti­vi­ra­no­mai­nen mää­rää eris­tyk­seen yleis­vaa­ral­lis­ta tar­tun­ta­tau­tia sai­ras­ta­van tai kan­ta­van hen­ki­lön. Eris­tyk­sen ajal­ta mak­se­taan sai­raus­päi­vä­ra­haa (oi­rei­nen hen­ki­lö) tai tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kais­ta päi­vä­ra­haa (oi­ree­ton kan­ta­ja).

Va­ro­toi­met:

Al­tis­tu­nei­den ja oi­reis­ten kar­toi­tus ei kos­kaan ta­voi­ta kaik­kia al­tis­tu­nei­ta ja al­tis­tus­mää­ri­tel­män alit­ta­vat ti­lan­teet voi­vat joh­taa tar­tun­taan. Tä­män vuok­si kä­si­hy­gie­nia, ma­ta­la tes­taus­kyn­nys ovat vält­tä­mät­tö­miä ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja jul­ki­sil­la pai­koil­la tur­vae­täi­syyk­sien ol­les­sa riit­tä­mät­tö­mät suo­si­tel­laan mas­kin käyt­töä.

Kas­vo­mas­kin käyt­tö (THLn oh­je)

Ko­ro­na­vi­rus tart­tuu en­si­si­jai­ses­ti pi­sa­ra­tar­tun­ta­na, kun sai­ras­tu­nut hen­ki­lö ys­kii, ai­vas­taa, pu­huu tai lau­laa. Osa CO­VID-19-tar­tun­nan saa­neis­ta hen­ki­löis­tä ei saa lain­kaan oi­rei­ta tai oi­reet ovat hy­vin vä­häi­siä, ja täs­tä syys­tä hen­ki­lö ei ole tie­toi­nen tar­tun­nas­taan. Vi­rus voi tart­tua jo muu­ta­ma päi­vä en­nen oi­rei­den al­kua. Tut­ki­muk­sis­sa on ku­vat­tu ti­lan­tei­ta, jois­sa oi­ree­ton hen­ki­lö on tar­tut­ta­nut mui­ta ah­tais­sa si­sä­ti­lois­sa.

Kas­vo­mas­kin asian­mu­kai­nen käyt­tö voi vä­hen­tää tar­tun­to­ja es­tä­mäl­lä pi­sa­roi­den le­viä­mis­tä ym­pä­ris­töön. Kas­vo­mas­ke­ja on mo­nen­lai­sia: eri­lai­set it­se val­mis­te­tut tai kau­pois­ta han­kit­ta­vat kan­kaas­ta tai muis­ta ma­te­riaa­leis­ta val­mis­te­tut mas­kit. Kas­vo­mas­ki ei ole var­si­nai­nen hen­gi­tyk­sen­suo­jain, ei­kä se suo­jaa te­hok­kaas­ti käyt­tä­jään­sä. Kas­vo­mas­kien te­ho pe­rus­tuu osit­tain sii­hen, et­tä mah­dol­li­sim­man mo­ni käyt­tää nii­tä asian­mu­kai­ses­ti. 

https://thl.fi/fi/web/in­fek­tio­tau­dit-ja-ro­ko­tuk­set/ajan­koh­tais­ta/ajan­koh­tais­ta-ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta-co­vid-19/tart­tu­mi­nen-ja-suo­jau­tu­mi­nen-ko­ro­na­vi­rus/suo­si­tus-kas­vo­mas­kien-kay­tos­ta-kan­sa­lai­sil­le

Käsienpesu ja yskiminen (THLn ohje)

Hengitystieinfektioita  vältetään parhaiten huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.

Katso käsienpesuohje videolta

Katso yskimisohje videolta.

THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten suojaamiseksi – käsienpesu ja turvavälit ovat tärkeimmät keinot ehkäistä koronatartuntoja