Aikuisten mielenterveyspalvelut/Kajaanin päihdeyksikkö - Yksikön esittely opiskelijoille

Yk­si­kön si­jain­ti

Kai­nuun kes­ku­ssai­raa­la
Sot­ka­mon­tie 13, 2. krs, sisäänkäynti  pääovesta F1
87300 Ka­jaa­ni


Toi­mis­to puh. 040 6711 032
 

Kajaanin korvaushoito puh. 044 768 1722

 

Asiak­kaat/po­ti­laat

Ka­jaa­nin päih­deyk­sik­kö (en­ti­nen Kai­nuun A-kli­nik­ka) kuu­luu Kai­nuun so­te –kun­tayh­ty­män ai­kuis­ten mie­len­ter­veys- ja riip­pu­vuuk­sien hoi­to­pal­ve­lui­hin. Vas­tuua­lueel­la pää­pai­no on vai­kei­den mie­len­ter­veys­häi­riöi­den ja riip­pu­vuu­son­gel­mien hoi­dos­sa. Ka­jaa­nin päih­deyk­sik­kö tuot­taa hoi­to- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta niil­le täy­si-ikäi­sil­le kai­nuu­lai­sil­le, joi­den sel­viy­ty­mis­ky­kyä hei­ken­tää oma tai lä­hei­sen päih­tei­den­käyt­tö tai muu riip­pu­vuus ja nii­hin liit­ty­vät psy­ko­so­siaa­li­set ja ter­vey­del­li­set hai­tat. Riip­pu­vuuk­sien hoi­don pal­ve­lui­hin voi ha­keu­tua, kun oma tai lä­hei­sen päih­tei­den­käyt­tö (al­ko­ho­li, lääk­keet, huu­mau­sai­neet) huo­les­tut­taa, päih­teis­tä on ai­heu­tu­nut vai­keuk­sia tai on huo­li muus­ta riip­pu­vuu­des­ta, esim. pe­li- tai lä­heis­riip­pu­vuus. Päih­deyk­sik­köön voi ha­keu­tua siis suo­raan oman avun­tar­peen pe­rus­teel­la, eril­lis­tä lä­he­tet­tä ei tar­vi­ta. Hoi­to­käyn­nit ovat asiak­kail­le mak­sut­to­mia.

Päih­deyk­si­kön hoi­to­suh­de­työs­ken­te­lyyn kuu­luu tar­peen mu­kaan yk­si­lö­kes­kus­te­lu­ja, pa­ri- ja per­he­kes­kus­te­lu­ja, ryh­mä­muo­tois­ta hoi­toa se­kä ver­kos­to­työs­ken­te­lyä. Ko­ti­käyn­te­jä teh­dään tar­peen mu­kaan. Päih­deyk­si­kös­sä to­teu­te­taan myös ajo­kel­poi­suu­den seu­ran­taa, las­ten­suo­je­lun päih­de­kar­toi­tuk­sia se­kä yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun ja koe­va­pau­teen liit­ty­viä päih­de­tun­te­ja.  Riip­pu­vuuk­sien hoi­don yk­si­köis­sä ar­vioi­daan ja to­teu­te­taan myös opioi­di­kor­vaus­hoi­toa. Käy­tös­sä ole­via työ­vä­li­nei­tä ja me­ne­tel­miä ovat eri­lai­set mie­len­ter­veys­työn aut­ta­mis­me­ne­tel­mät/kes­kus­te­lua­pu, lää­ke­hoi­to, aku­punk­tio, eri­lai­set ryh­mät, Neu­ro­so­nic-tuo­li se­kä huu­me­seu­lat ja la­bo­ra­to­rio­tut­ki­muk­set. Ver­kos­to­työ­tä teh­dään lu­kui­sien eri ta­ho­jen kans­sa.

 

Hen­ki­lö­kun­ta

Päih­deyk­si­kön hen­ki­lös­töön kuu­luu nel­jä sai­raan­hoi­ta­jaa, kak­si so­siaa­li­työn­te­ki­jää se­kä sih­tee­ri. Päih­dep­sy­kiat­rin vastaanotto toimii ajanvarauksella noin viitenä päi­vä­nä kuu­kau­des­sa.

Päih­deyk­si­kön hen­ki­lö­kun­ta työs­ken­te­lee vir­ka-ai­kaan eli klo 8-16.00.

 

Ka­jaa­nin mielenterveys- ja päih­deyk­sik­kö

 

Yk­si­kön esi­mies ja yh­teys­tie­dot

San­na­ma­ri Oi­no­nen, koor­di­noi­va osas­ton­hoi­ta­ja, p. 044 797 0285

Karoliina Salmi, tii­mi­vas­taa­va, p. 044 706 6619

 

Opis­ke­li­ja­vas­taa­vat ja yh­teys­tie­dot

Karoliina Salmi, tii­mi­vas­taa­va

karoliina.salmi@kai­nuu.fi

p. 044 706 6619

 

 

Päi­vi­tet­ty 18.12.2020